hlavicka

GDPR – ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Najdete v odstavci 8. Obchodních a dopravních podmínek: Povinnosti prodejce ohledně nakládání s osobními údaji kupujících podle GDPR: GDPR (General Data Protection Regulation) je obecné nařízení 2016/679 pocházející od Evropského parlamentu a Rady EU. Jde o novou obsáhlou legislativu o ochraně osobních údajů schválenou v dubnu 2016 s účinností 25. května 2018. Jde o dosud nejobsáhlejší legislativu s cílem zajistit základní práva občanů EU na ochranu v souvislosti se zpracováním osobních údajů. V  ČR nahradí směrnici 95/46/ES a zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Obchodní a dopravní podmínky

1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.jitkaslavikova.cz a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 1.2. Prodávajícím je Jitka Slavíková, Nová 135, 280 02 Kolín – Sendražice, IČ: 02076918, neplátce DPH. 1.3. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 2.1. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu www.jitkaslavikova.cz, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí a že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. 2.2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých údajů a náležitostí – jedná se zejména o správné uvedení fakturační a doručovací adresy a dalších kontaktních údajů. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím. 2.3. Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím. 2.4. Uvedením údajů v rámci objednávky kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje má prodávající právo použít pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy. 2.5. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem obchodní sdělení s novinkami.

3. Platba a doprava 3.1. Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty. 3.2. Zboží je odesláno na základě platby předem na účet prodávajícího, č. účtu je Fio Banka 2400235174/2010 pro Českou republiku a Slovenskou republiku. Pro platbu z ostatních zemí je zřízen účet Pay Pal – účet Pay Palu má tvar e-mailové adresy jislav@volny.cz. Po zaslání objednávky Vám bude e-mailem potvrzena objednávka a zaslána data k platbě zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 2 pracovních dnů. 3.3. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. Při nesplnění této podmínky bude kupující na neuhrazenou objednávku upozorněn prostřednictvím e-mailu, a tímto mu bude prodloužena lhůta k uhrazení objednávky o 3 pracovní dny. Nedojde – li k zaplacení objednávky ani v tomto termínu, bude objednávka stornována. 3.4. Poštovné a balné je závislé na způsobu dodání a na státu kam bude zboží dodáno. Výběr způsobu doručení (poštovného) je prováděn na konci celého nákupu a cena za poštovné je připočtena k celkové částce. 3.5. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodáno v co nejkratší době Českou poštou, obvykle do 3 pracovních dnů od připsání platby na účet. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. 3.6. Osobní odběr zboží je možný v místě mého působení.

4. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka. 4.1. Kupující má právo podle § 1820 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí prodávajícího písemně nebo telefonicky informovat a zakoupené zboží vrátit nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování a vrátit zpět do 14 dní od oznámení prodávajícímu o odstoupení od kupní smlouvy (určující je datum odeslání). Při odstoupení od smlouvy uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Zásilky, ze kterých není patrné, proč byly zaslány zpět, budou vráceny odesilateli.  Zboží nelze vracet na dobírku. 4.2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, nebo vyrobeno na zakázku. 4.3. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží. 4.4. Termín pro vrácení kupní částky je 14 dní od doručení odstoupení od smlouvy, přičemž však dodavatel není povinen poslat peníze dříve, než došlo k vrácení zboží či prokazatelnému doložení, že zboží bylo zákazníkem odesláno zpět. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem. 4.5. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 4 týdnů od potvrzení termínu konání kurzu. Pokud se tak rozhodne, musí prodávajícího písemně nebo telefonicky informovat (určující je datum termínu konání). Při odstoupení od smlouvy uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Storno podmínky: 4 týdny před termínem bude vráceno 100% z ceny kurzu, 1 týden před termínem bude vráceno 50% z ceny kurzu, méně než 1 týden uhrazená částka propadá.

5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v těchto případech: 5.1. V případě, že nejsou vyplněny dostatečně údaje pro doručení zboží. 5.2. Zboží není skladem nebo je vyprodáno (zákazník je o této skutečnosti informován).

6. Reklamace 6.1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu www.jitkaslavikova.cz a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

7. Rozpor z kupní smlouvy 7.1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

8. Povinnosti Prodejce ohledně nakládání s osobními údaji uživatelů – Kupujících 8.1. Prodejce je ve vztahu k osobním údajům uživatelů – kupujících zpracovatelem dle čl. 28 GDPR.  Provozovatel 8.2. Prodejce se zavazuje zpracovávat osobní údaje získané za účelem uzavření kupní smlouvy mezi Prodejcem a Kupujícím. Prodejce není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec výše uvedeného účelu nebo je předávat třetím osobám. 8.3. Prodejce zpracovává osobní údaje v tomto rozsahu:

  • Jméno a příjmení kupujícího
  • Dodací adresa
  • Telefonní číslo kupujícího
  • E-mailová adresa

8.4. Prodejce se zavazuje zpracovávat a uchovávat osobní údaje kupujících jen po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodejcem a Kupujícím. 8.5. Prodejce se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů. 8.6. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby. Oprávněné osoby Prodejce, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Prodejce zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. 8.7. Po ukončení poskytování plnění, je Prodejce povinen všechny osobní údaje vymazat, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zákona (např. daňový zákon) 8.8. Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR. 9. Závěrečná ustanovení 9.1. Odesláním elektronické objednávky kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. 9.2. Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží. 9.3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 zákona č 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky. 9.4. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem Jitkou Slavíkovou a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

Reklamační řád

1. Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem www.jitkaslavikovacz reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem nebo telefonicky.
2. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: jislav@volny.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace.
3. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží.
Upozornění: V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.
4. Prodávající informuje kupujícího do 3 pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.
5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z používání produktů, funkcí a škod vzniklých nevhodným používáním, mechanickým poškozením, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.
6. Přirozenou vlastností některých minerálů je vysoká štěpnost, náchylnost na vysoké teploty. Drahé opály (hydrofány) se mohou při styku s vodou nebo při vysušení časem zakalovat, proto se vyvarujte namáčení těchto minerálů do vody. Některé kameny nesmíte namáčet přes noc do vody. Prostě se vám rozpustí na povrchu a zmatní, jedná se o: kalcit, manganokalcit, dolomit, malachit, rodohrozit, angelit, variscit, opál, kakoit, pyrit, chalkopyrit, chrysokol, aragonit, sůl, sádrovec (selenit) a řadu dalších vzácnějších kamenů.
7. Reklamace v případě, že dojde ke ztrátě zásilky přepravcem Českou poštou, se řídí reklamačním řádem České pošty. Tj. reklamaci lze uplatnit až 20 dnů od odeslání zásilky. Poté běží reklamační lhůta 15 dní. Pokud je reklamačním řízením prokázáno, že došlo k ztrátě zásilky jsou zákazníkovi na bankovní účet navráceny finanční prostředky vydané za cenu zboží a zaplacené poštovné. Pokud se reklamačním řízením prokáže, že zásilka byla doručena zákazníkovi (jeho podpis na převzetí zásilky) nemá zákazník právo na navrácení finančních prostředků.

Poslední aktualizace dne 1.5.2016.

Jitka Slavíková
Nová 135
28002 Kolín – Sendražice
Tel.: 607 176 996